Frequency: quarterly

Publisher: Alfa-Print Sp. z o.o.

Editorial office: Swietokrzyska 14A Str., 00-050 Warsaw, Poland

Phone: +48 22 828 14 00

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

Wydawca: Alfa-Print Sp. z o.o.,

Redakcja: ul.Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa

Telefon: +48 22 828 14 00

www.packagingreview.eu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Packaging Review is a quarterly magazine focused on scientific research, developmental activities and technological progress in the packaging industry in Central and Eastern Europe. Packaging for food production is a key industrial segment - and this periodical is developed for Poland and neighboring countries.

 

Packaging Review jest kwartalnikiem naukowym, prezentującym działania badawczo-rozwojowe oraz postęp technologiczny w branży opakowaniowej w Europie Środkowo-Wschodniej. To jeden z kluczowych - szczególnie dla polskiej gospodarki, stojącej produkcją żywności, ale i dla krajów ościennych - segmentów przemysłowych.

In this magazine we will present scientific findings and professional achievements from accredited scientists.   The articles will highlight the focused efforts of those professionals in the packaging science discipline working in research centers and the most innovative companies in both Poland and abroad. We will communicate findings and report on scientific conferences. We are also a bridge between science and business - by communicating technological innovations we hope to make breakthroughs executable throughout  the industry. 

 

Na łamach czasopisma prezentujemy naukowe i zawodowe osiągnięcia naukowców z dyscypliny naukowej opakowalnictwo, pracujących w ośrodkach badawczych i najbardziej innowacyjnych firmach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Informujemy o konferencjach naukowych oraz je relacjonujemy. Jesteśmy także pomostem łączącym naukę z biznesem – popularyzując innowacje sprawiamy, że mają one szansę na wdrożenie i zastosowanie w przemyśle.

Between 1955-2021, scientific articles were only published in the Polish language, but from 2022 onwards it will be English only, in order to better promote industry achievements and reach the international community. The journal is published only electronically with open access and has an international scope and focus.

 

W latach 1955-2021 artykuły naukowe publikowane były w języku polskim, a od 2022 r. wyłącznie w języku angielskim, aby lepiej promować osiągnięcia branżowe i dotrzeć do międzynarodowego środowiska. Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (open access) i ma zasięg międzynarodowy.